Μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Ευστάθιος Κυριάκης - Μπιτζάρος, Καθηγητής, Γραφείο ΖΒ116, Τηλ: 210 5381515.

                                              Ωρες συνεργασίας με φοιτητές: Τετάρτη 13:30 - 14:30 και Παρασκευή 11:00 - 13:00.

 

Efstathios Kyriakis - Bitzaros, Professor, Office ZB116, Tel: 210 5381515, e-mail: mpitz@teipir.gr

 

Στα εργαστηριακά μαθήματα Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων, Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων και Μικροηλεκτρονική - VLSI διδάσκουν επίσης τα μέλη ΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ Δημήτριος Γουστουρίδης, Δημήτριος Μετάφας, Νικόλαος-Αλέξανδρος Τάτλας και Ηρακλής Σίμος και το μέλος ΕΔΙΠ Αγγελος Χαριτόπουλος.