Σχεδίαση ψηφιακού συστήματος με υπολογιστή και υλοποίηση σε διατάξεις πυλών (CPLD, FPGA)
Σχεδίαση ψηφιακού συστήματος με υπολογιστή και υλοποίηση σε διατάξεις πυλών (CPLD, FPGA)

Σχεδίαση ψηφιακού συστήματος με υπολογιστή και υλοποίηση σε διατάξεις πυλών (CPLD, FPGA)
Έξυπνο σύστημα διεπαφής αισθητήρων με πυρήνα επεξεργαστή LEON3
Υλοποίηση ψηφιακού συστήματος σε CPLD
Το εργαστήριο Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων
Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ηλιόσφαιρα, ΒΙΠΕ Τρίπολης
Το εργαστήριο Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων
Έξυπνο σύστημα διεπαφής αισθητήρων με πυρήνα επεξεργαστή LEON3
Το εργαστήριο σε ώρα λειτουργίας
Σύστημα ελέγχου λειτουργίας τυπικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων των οικογενειών 74xxx (LS, HC, HCT...) τελική μορφή
Σύστημα μέτρησης χωρητικών αισθητήρων πίεσης
Βαθμονόμηση συστήματος μέτρησης τάσεων σε υφάσματα
Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ηλιόσφαιρα, ΒΙΠΕ Τρίπολης
Υλοποίηση λογικού κυκλώματος σε αναπτυξιακό σύστημα
Σχεδίαση και εξομοίωση λογικού κυκλώματος σε υπολογιστή
Αναπτυξιακό σύστημα FPGA Arria V GX Starter Kit
Αναπτυξιακό σύστημα για εφαρμογές Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος με FPGA Stratix III
Δημιουργική συνεργασία στο εργαστήριο
Φυσικός σχεδιασμός (layout) VLSI ολοκληρωμένου κυκλώματος
Προγραμματισμός και έλεγχος της κάρτας L1DDC για το NSW του ανιχνευτή του πειράματος ATLAS του CERN
Αναπτυξιακό σύστημα για εφαρμογές ενσωματωμένων συστημάτων με FPGA CYCLON V SoC
Σύστημα μέτρησης τάσεων σε υφάσματα (αρχικό στάδιο ανάπτυξης)
Σύστημα μέτρησης τάσεων σε υφάσματα
Σύστημα ελέγχου λειτουργίας τυπικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων των οικογενειών 74xxx (LS, HC, HCT...) στη φάση ανάπτυξης