Σχεδίαση ψηφιακού συστήματος με υπολογιστή και υλοποίηση σε διατάξεις πυλών (CPLD, FPGA)
Σχεδίαση ψηφιακού συστήματος με υπολογιστή και υλοποίηση σε διατάξεις πυλών (CPLD, FPGA)

Σχεδίαση ψηφιακού συστήματος με υπολογιστή και υλοποίηση σε διατάξεις πυλών (CPLD, FPGA)
Έξυπνο σύστημα διεπαφής αισθητήρων με πυρήνα επεξεργαστή LEON3
Σύστημα ελέγχου λειτουργίας τυπικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων των οικογενειών 74xxx (LS, HC, HCT...) στη φάση ανάπτυξης
Το εργαστήριο Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων
Αναπτυξιακό σύστημα για εφαρμογές Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος με FPGA Stratix III
Σύστημα ελέγχου λειτουργίας τυπικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων των οικογενειών 74xxx (LS, HC, HCT...) τελική μορφή
Υλοποίηση ψηφιακού συστήματος σε CPLD
Αναπτυξιακό σύστημα FPGA Arria V GX Starter Kit
Το εργαστήριο Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων
Σύστημα μέτρησης χωρητικών αισθητήρων πίεσης
Σύστημα μέτρησης τάσεων σε υφάσματα
Υλοποίηση λογικού κυκλώματος σε αναπτυξιακό σύστημα
Έξυπνο σύστημα διεπαφής αισθητήρων με πυρήνα επεξεργαστή LEON3
Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ηλιόσφαιρα, ΒΙΠΕ Τρίπολης
Βαθμονόμηση συστήματος μέτρησης τάσεων σε υφάσματα
Αναπτυξιακό σύστημα για εφαρμογές ενσωματωμένων συστημάτων με FPGA CYCLON V SoC
Το εργαστήριο σε ώρα λειτουργίας
Προγραμματισμός και έλεγχος της κάρτας L1DDC για το NSW του ανιχνευτή του πειράματος ATLAS του CERN
Φυσικός σχεδιασμός (layout) VLSI ολοκληρωμένου κυκλώματος
Σχεδίαση και εξομοίωση λογικού κυκλώματος σε υπολογιστή
Δημιουργική συνεργασία στο εργαστήριο
Σύστημα μέτρησης τάσεων σε υφάσματα (αρχικό στάδιο ανάπτυξης)
Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ηλιόσφαιρα, ΒΙΠΕ Τρίπολης