Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων

Εξάμηνο:  3ο,       Ώρες Θεωρίας:  4,      Ώρες Εργαστηρίου:  2,     ECTS:  6

 

Περίγραμμα Μαθήματος

Τα αντικείμενα που εξετάζονται στα πλαίσια του μαθήματος είναι:

• Δυαδικοί αριθμοί, άλγεβρα Boole, λογικές πύλες, απλοποίηση λογικών συναρτήσεων.

• Αριθμητικά συστήματα, πράξεις και κυκλώματα.

• Κώδικες, κωδικοποιητές, αποκωδικοποιητές και άλλα συνδυαστικά κυκλώματα.

• Αποθήκευση πληροφορίας, Flip-flops, καταχωρητές και ακολουθιακά κυκλώματα.

• Εισαγωγή στα εργαλεία σχεδιασμού ψηφιακών κυκλωμάτων, υλοποίηση λογικών συναρτήσεων με βασικά τυποποιημένα Ο.Κ.

 

Στόχος Μαθήματος

Το μάθημα Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων είναι εισαγωγικό μάθημα στα λογικά και ψηφιακά συστήματα, το οποίο έχει ως κύριους στόχους:

• την εξοικείωση με την δυαδική λογική, τη σύνθεση και την ανάλυση συνδυαστικών κυκλωμάτων

• την εισαγωγή στις έννοιες και τις μεθόδους της αριθμητικής ψηφιακών υπολογιστικών συστημάτων.

• την εκμάθηση των βασικών στοιχείων των ακολουθιακών κυκλωμάτων

• την εισαγωγή στις νεώτερες τεχνικές σχεδιασμού και τις τεχνολογίες υλοποίησης ψηφιακών κυκλωμάτων.

 

Βιβλιογραφία

Ενδεικτική βιβλιογραφία η οποία καλύπτει τις ανάγκες του μαθήματος και παρέχει επιπλέον χρήσιμα στοιχεία για όποιον θέλει να ασχοληθεί σε μεγαλυτερη έκταση με το αντικείμενο

 

  1. MORRIS MANO, M., CILETTI, M., Ψηφιακή Σχεδίαση, 4η εκδ. Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2010.

  2. MORRIS MANO, M., Ψηφιακή Σχεδίαση, 3η εκδ. Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα.

  3. BROWN, ST.,VRANESIC, Z., Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων με τη γλώσσα VHDL, 3η έκδ., Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσ/νίκη, 2012.

  4. Kleitz W., Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, 8η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσ/νίκη, 2013.

  5. MORRIS MANO, M., and KIME, C.R., Logic and Computer Design Fundamentals, Pearson Education, 4/e, 2008.

  6. GAJSKI D.D., Principles of Digital Design, Prentice Hall; 1/e, 1996.

  7. ΠΟΓΑΡΙΔΗΣ, Δ., Ψηφιακή Σχεδίαση με τη Γλώσσα VHDL Αρχές και Πρακτικές , Β. Γκιούρδας Εκδοτική, Αθήνα.