Μικροηλεκτρονική - VLSI

 

Εξάμηνο:  6ο,       Ώρες Θεωρίας:  2,      Ώρες Εργαστηρίου:  2,     ECTS:  5

 

Περίγραμμα Μαθήματος

Τα αντικείμενα που εξετάζονται στα πλαίσια του μαθήματος είναι:

• Εισαγωγή στο σχεδιασμό και τις αρχιτεκτονικές ολοκληρωμένων κυκλωμάτων πολύ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης (VLSI).

• Μεθοδολογίες και εργαλεία σχεδιασμού ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.

• Φυσικός σχεδιασμός (layout) και διαδικασίες υλοποίησης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων CMOS.

• Ανάλυση του αντιστροφέα CMOS, και βασικών και σύνθετων λογικών πυλών.

• Οικογένειες στατικών και δυναμικών πυλών.

• Ακολουθιακή λογική, καταχωρητές και flip-flops.

 

Στόχος Μαθήματος

Το μάθημα Μικροηλεκτρονική - VLSI είναι εισαγωγικό μάθημα στην τεχνολογία VLSI και τα ολοκληρωμένα κυκλώματα, το οποίο έχει ως κύριους στόχους:

• την εξοικείωση με τις μεθοδολογίες σχεδίασης CMOS ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

• την εισαγωγή στις διαδικασίες υλοποίησης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων στη βιομηχανία της μικροηλεκτρονικής

• την κατανόηση της εξέλιξης των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων μέσα από την παρουσίαση διαφορετικών μεθοδολογιών λογικής σχεδίασης

• την κατανόηση της λειτουργίας και των βασικών παραμέτρων που επιρεάζουν την απόδοση των λογικών στοιχείων που απαρτίζουν τα ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα

• την εξοικίωση με την τεχνική πλήρους φυσικού σχεδιασμού (full-custom layout) λογικών πυλών και απλών μονάδων με χρήση εργαλείου σχεδιασμού ολοκληρωμένων κυκλωμάτων σε υπολογιστή. 

 

Βιβλιογραφία

Ενδεικτική βιβλιογραφία η οποία καλύπτει τις ανάγκες του μαθήματος και παρέχει επιπλέον χρήσιμα στοιχεία για όποιον θέλει να ασχοληθεί σε μεγαλυτερη έκταση με το αντικείμενο

  1. J. RABAEY, A. CHANDRAKASAN, B. NIKOLIC, Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα - μια σχεδιαστική προσέγγιση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2006. (Aγλική έκδ.:"Digital Integrated Circuits, A Design Perspective", 2nd Ed.)

  2. N. WESTE, D. HARRIS, Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Συστημάτων CMOS VLSI, Eκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα 2011. (Αγγλική έκδ. "CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective, 4/E, Addison-Wesley, 2011).

  3. S.Μ. KANG, Υ. LEBLEBICI, Ανάλυση & Σχεδίαση Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων CMOS, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσ/νίκη 2007. (Αγγλική έκδ. "CMOS Digital Integrated Circuits: Analysis and Design", McGraw-Hill, 2003).