Εσωτερικός Κανονισμός ΤΕΙ Πειραιά (ΦΕΚ 3257Β - 20/12/13)
Άρθρο 18 (Αποσπάσματα)

Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας

1. α) Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος για την ολοκλήρωση των σπουδών του να εκπονήσει κατά το 8ο εξάμηνο σπουδών μια πτυχιακή εργασία, με θέμα που πρέπει να έχει άμεση σχέση με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος....

2. Κοινό θέμα πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί και σε ομάδα μέχρι δύο (2) φοιτητών, με ταυτόχρονη κατανομή της εργασίας σε κάθε φοιτητή.

3. Κάθε μέλος του Ε.Π. ή εντεταλμένος διδασκαλίας εισηγείται στην αρχή του εξαμήνου αριθμό θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών που επιθυμεί να επιβλέψει, τα οποία εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση του οικείου Τομέα και ανακοινώνονται εγκαίρως προς τους φοιτητές για επιλογή θέματος. Οι Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων φροντίζουν να ανακοινώνεται σε κάθε εξάμηνο επαρκής αριθμός θεμάτων, ώστε οι φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα επιλογής θέματος. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, μετά από συνεννόηση με τον εισηγητή του θέματος, ζητούν την ανάληψη Πτυχιακής Εργασίας συγκεκριμένου θέματος, με αίτησή τους προς τη Γραμματεία, την οποία προσυπογράφει ο εισηγητής του θέματος....

5. Το διατιθέμενο χρονικό διάστημα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας εκ μέρους του /των φοιτητή/ τών είναι ένα εξάμηνο και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος, ένα ακόμη εξάμηνο. Εάν η πτυχιακή δεν έχει ολοκληρωθεί κατ’ανώτατο όριο σε ένα (1) ακαδημαϊκό έτος μετά την ανάληψή της, επιλαμβάνεται επί του θέματος η Συνέλευση του Τμήματος. Επέκταση του διαστήματος αυτού δύναται να υπάρξει μετά από αιτιολογημένη αίτηση του/των ενδιαφερομένου/ων και έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος....

6. Φοιτητής ο οποίος ανέλαβε την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας υπό την επίβλεψη συγκεκριμένου διδάσκοντος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, δύναται, με αιτιολογημένη αίτηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος, να αιτηθεί (μία φορά) την αλλαγή θέματος Πτυχιακής Εργασίας ή και επιβλέποντος.....