1. Υλοποίηση ψηφιακών φίλτρων πραγματικού χρόνου με αναδιαμορφούμενες διατάξεις υλικού (FPGAs)

(Εισηγητής: Ε. Κυριάκης-Μπιτζάρος)

Στόχος της πτυχιακής είναι η υλοποίηση ψηφιακών φίλτρων ακουστικών συχνοτήτων σε FPGAs. Το υλικό θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας του σήματος σε πραγματικό χρόνο με χρήση αναπτυξιακού συστήματος της Altera που διαθέτει τις κατάλληλες εισόδους και εξόδους σήματος. Τα φίλτρα θα σχεδιαστούν με χρήση υπολογιστή και θα γίνει σύγκριση της ιδανικής με την πραγματική απόκρισή τους.

2. Κύκλωμα προσαρμογής USB - GPIB.

(Εισηγητές: Ε. Κυριάκης-Μπιτζάρος, Ν. Σταθόπουλος)

Στα πλαίσια αυτής της πτυχιακής θα μελετηθούν τα πρωτόκολα επικοινωνίας USB και GPIB (IEEE 488) και θα κατασκευαστεί με χρήση προγραμματιζόμενης διάταξης (CPLD) κύκλωμα προσαρμογής ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση οργάνων με δίαυλο GPIB στη θύρα USB του υπολογιστή. Η υλοποίηση συμπεριλαμβάνει και την ανάπτυξη του απαραίτητου λογισμικού οδήγησης του προσαρμογέα (driver). 

3. Έξυπνα θερμαντικά στοιχεία με αγώγιμα υφάσματα.

(Εισηγητές: Σ. Βασιλειάδης, Ε. Κυριάκης-Μπιτζάρος)

Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη έξυπνων θερμαντικών στοιχείων για ιατρικές εφαρμογές με χρήση αγώγιμων υφασμάτων. Κάθε θερμαντικό στοιχείο θα ελέγχεται από μικροελεγκτή και θα περιλαμβάνει αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα εγκαυμάτων που παρουσιάζονται σε αρκετές περιπτώσεις στα συμβατικά συστήματα

4. Σύγκριση τυποποιημένων δικτύων αισθητήρων.

(Εισηγητές: Ε. Κυριάκης-Μπιτζάρος, Σ. Σαββαΐδης)

Στην πτυχιακή αυτή θα γίνει αρχικά μελέτη και καταγραφή των χαρακτηριστικών διαφόρων τυποποιημένων δικτύων αισθητήρων (Zigbee, Wi-Fi, HART κλπ) που χρησιμοποιούνται σε πληθώρα εφαρμογών. Θα ακολουθήσει σύγκριση των τυποποιήσεων ως προς διαφορετικές παραμέτρους όπως ταχύτηtα μετάδοσης δεδομένων, απόσταση επικοινωνίας, επεξεργαστική ισχύς, αυτονομία, πεδίο εφαρμογών, εμπορική διαθεσιμότητα και κόστος κλπ.

5. Υλοποίηση αλγορίθμων CL-OS για επεξεργασία εικόνας με FPGA.

(Εισηγητής: Ε. Κυριάκης-Μπιτζάρος, Σ. Σαββαΐδης)

Στην πτυχιακή αυτή θα γίνει αρχικά μελέτη αλγορίθμων Co-ordinate Logic Order Statistics, οι οποίοι είναι μία οικογένεια αλγορίθμων που εφαρμόζουν στατιστικές μεθόδους σε επίπεδο ψηφίου της ψηφιακής αναπαράστασης του δείγματος σε αντίθεση με τις παραδοσιακές τεχνικές οι οποίες εφαρμόζονται στο επίπεδο της τιμής του δείγματος και θα ακολουθήσει υλοποίηση επιλεγμένων αλγορίθμων σε FPGA με στόχο την επεξεργασία εικόνας σε πραγματικό χρόνο. 

6. Εγκατάσταση και βαθμονόμηση συστήματος μέτρησης αισθητήρων πίεσης.

(Εισηγητής: Ε. Κυριάκης-Μπιτζάρος, Ν. Σταθόπουλος)

Στα πλαίσια αυτής της πτυχιακής θα εγκατασταθεί σύστημα μέτρησης αισθητήρων πίεσης και θα αναπτυχθεί το απαραίτητο λογισμικό αυτοματοποίησης του ελέγχου, της βαθμονόμησης και της λήψης μετρήσεων με χρήση Η/Υ. 

Πρότασεις φοιτητών

Είναι ευπρόσδεκτες οι προτάσεις από φοιτητές που ενδιαφέρονται να μελετήσουν ή/και να υλοποιήσουν συγκεκριμένο θέμα ή εφαρμογή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Κυριάκη για να συζητήσουν την ιδέα τους και αν είναι καταλλήλου επιπέδου να προταθεί ως πτυχιακή εργασία.