1. Σχεδίαση ενσωματωμένου συστήματος μέτρησης συστοιχίας αισθητήρων χωρητικότητας με προγραμματιζόμενη λογική (FPGA)

Επιβλέπων: Ε. Κυριάκης-Μπιτζάρος

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής θα γίνει σχεδιασμός, υλοποίηση και έλεγχος ενός ενσωματωμένου συστήματος ανάγνωσης αισθητήρων με χρήση ενός ολοκληρωμένου κυκλώματος το οποίο θα περιλαμβάνει μικροελεγκτή και προγραμματιζόμενη λογική.

 

2. Σχεδιασμός βασικών δομών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με ελεύθερο λογισμικό για εκπαιδευτικές εφαρμογές

Επιβλέπων: Ε. Κυριάκης-Μπιτζάρος.

Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας θα γίνει χρήση ελεύθερου λογισμικού για να σχεδιαστούν βασικά δομικά στοιχεία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων σε τεχνολογία VLSI και θα γραφεί σχετικό εγχειρίδιο χρήσης για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

3. Ανάπτυξη συστήματος ελέγχου τυποποιημένων ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.

Επιβλέποντες: Ε. Κυριάκης-Μπιτζάρος, Δ. Γουστουρίδης.

 Στην πτυχιακή αυτή θα αναπτυχθεί και θα υλοποιηθεί με χρήση FPGA ένα σύστημα ελέγχου των τυποποιημένων Ο.Κ. της οικογένειας 74HC που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο της Σχεδίασης Λογικών Κυκλωμάτων. Το σύστημα ελέγχου θα μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα ή μέσω του περιβάλλοντος σχεδιασμού Quartus της Altera.

4. Κβαντικοί υπολογιστές.

Επιβλέπων: Ε. Κυριάκης-Μπιτζάρος

Στα πλαίσια αυτής της πτυχιακής θα μελετηθούν οι βασικές έννοιες των κβαντικών υπολογισμών, οι αρχές λειτουργίας των κβαντικών υπολογιστών, τα κυκλώματα υλοποίησης πράξεων και στοιχειωδών συναρτήσεων καθώς και οι υπάρχουσες δομές και προοπτικές υλοποίησης κβαντικών υπολογιστών.

5. Σχεδίαση και υλοποίηση υπολογιστή οχήματος.

Επιβλέπων: Ε. Κυριάκης-Μπιτζάρος

Σχεδίαση και υλοποίηση υπολογιστή αυτοκινήτου με χρήση της πλατφόρμας raspberry σε περιβάλλον python, η οποία θα περιλαμβάνει βασικές λειτουργίες όπως GPS, ραδιόφωνο κ.α.

6. Διαδίκτυο Αντικειμένων: Παρούσα Κατάσταση και Προοπτικές.

Επιβλέπων: Ε. Κυριάκης-Μπιτζάρος

Αποτύπωση της παρούσας κατάστασης στο πεδίο ως προς όλες τις παραμέτρους, π.χ. διαθέσιμες συσκευές, διασυνδεσιμότητα, απαιτήσεις δικτύου, πεδία εφαρμογών κ.λ.π. και μελλοντικές προοπτικές.

7. Σύστημα ψηφιακής επεξεργασίας ακουστικών σημάτων με χρήση προγραμματιζόμενων διατάξεων πυλών.

Επιβλέπων: Ε. Κυριάκης-Μπιτζάρος

Στα πλαίσια αυτής της πτυχιακής θα μελετηθούν διαφορετικά φίλτρα και αλγόριθμοι επεξεργασίας ακουστικών σημάτων με εφαρμογή σε μουσικά όργανα και φωνή. Το σύστημα θα υλοποιηθεί σε προγραμματιζόμενη διάταξη πυλών (FPGA) και θα διαθέτει φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον αλληλεπίδρασης